Notic

प्रस्तुत सम्बन्धमा मालिका विकास संघ (MDO-Nepal) नेपालबाट खरीद गरिने देहाय बमोजिमका मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागी यस संस्थमा सूचीकृत हुन चाहने व्यक्ति, संस्था, आपुर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवा प्रदायकहरुले यो सूचना प्रकाशित तथा प्रशारण भएकोमित......